برندبرترسال 1394 درصنعت فوم
گروه صنعتی آسیافوم

بنام بهترین

گروه صنعتی آسیافوم تولیدپخش نصب واجرای

|کفپوش تاتامی|تاتامی|

|کفپوش گرانول|لاستیکی|

|تخته استپ|استپ یوگا|

|تخته شنا|

|مت یوگا|زیراندازفوم|

|آجریوگا|مکعب فوم|

|فوم گلسازی|بلندر|

|فوم خودروسازی|

|دمپایی هتلی|

|دمپایی بیمارستانی|

|چمن مصنوعی|

|دیوارپوش طرحدار|عروسکی|

|دیوارپوش فومی|پازلی|

تهیه شده ازبهترین مواداولیه وتوسط کادرمجرب ودلسوزدرامرتولید

بهمراه گارانتی معتبر درفاکتور

برچسب گریدA

ارگانیک و ضدحساسیت

آسیافوم برندبرترسال

هیچ چیزجای کیفیت رانمیگیرد.

محصول ایرانی کیفیت جهانی

1234
گروه صنعتی آسیافوم تولیدپخش محصولات فومی تهیه شده ازبهترین مواداولیه وتوسط کادرمجرب ودلسوزدرامرتولید بهمراه گارانتی معتبر برچسب گریدA ارگانیک و ضدحساسیت آسیافوم برندبرترسال هیچ چیزجای کیفیت رانمیگیرد. محصول ایرانی کیفیت جهانی